Uw mening

Privacy en persoonsgegevens

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. INKT Ouderenzorg gaat zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd.  De medewerkers van HONK en HKN Huisartsen die betrokken zijn bij INKT Ouderenzorg zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.

INKT Ouderenzorg is een samenwerkingsverband tussen HONK en HKN Huisartsen en thuiszorgorganisaties. INKT Ouderenzorg is geen rechtspersoon, alle contractuele en financiële zaken lopen via HONK Ketenzorg. HONK Ketenzorg houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze privacyfolder. Mocht u meer informatie willen dan verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens